Tweedelijnsondersteuning

In de tweede lijn zijn een aantal deskundigen beschikbaar om de leerlingen waar nodig extra te ondersteunen. Ook worden er trainingen op maat verzorgd voor leerlingen die daar baat bij hebben, zoals een weerbaarheidstraining, faalangsttraining en examenvreestraining.

1.De rol van de zorgcoördinator

Als vakdocent, mentor en afdelingsleider in het reguliere aanbod de hulpvraag van een leerling niet kunnen beantwoorden, wordt de leerling door de afdelingsleider “overgedragen”  aan de zorgcoördinator mevrouw A. van de Ven. Deze coördineert de interne, externe en aanvullende ondersteuning die de leerling wordt geboden. Zij is voorzitter van het ZorgAdviesTeam (ZAT), communiceert met de leerling, de ouders, de afdelingsleider en de mentor. De zorgcoördinator is ook het aanspreekpunt voor de externe ondersteuning in de derde lijn.

2.De rol van de decanen

De decaan speelt een belangrijke rol bij de loopbaanontwikkeling van de leerling. Al in de brugklas start een leerling met het maken van keuzes die van invloed zijn op zijn toekomstperspectief. Het is van belang door een goede loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) bij leerlingen het leren kiezen als vaardigheid te bevorderen, zodat leerlingen goed voorbereid zijn op het maken van keuzes tijdens en bij de afronding van hun opleiding. De decaan en de mentoren zijn de uitvoerders van LOB. De mentoren in de eerste lijn en het LOB-team in de tweede lijn, onder leiding van docent-decaan Mevrouw K. van der Rijt.

3.De rol van de zorgconsulent

De zorgcoördinator coördineert de ondersteuning voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte vanwege leer- en/of gedragsproblemen; zij wordt hierbij ondersteund door een zorgconsulent, mevrouw M. Mulder, die met regelmaat op onze school aanwezig is en met deze leerlingen aan de slag gaat.

4.De rol van de ambulant ondersteuner

Voor de begeleiding van leerlingen heeft de zorgcoördinator de mogelijkheid om een van de ambulant ondersteuners in te zetten. Deze zijn regelmatig aanwezig op school. 
Zij adviseren school en ouders, zijn nauw betrokken bij het schrijven van de handelingsplannen en het informeren van de vakdocenten.

5.De rol het dyslexieteam

De zorgcoördinator coördineert de ondersteuning voor de dyslectische leerlingen maar wordt daarbij ondersteund door een externe remedial teacher, die deskundig advies kan geven. De begeleiding en faciliteiten die voor een leerling noodzakelijk zijn om op zijn/haar niveau te kunnen functioneren, worden op grond van het onderzoeksrapport, in overleg met afdelingsleider en conrector, externe remedial teacher en leerling vastgesteld.
De dyslectische leerling ontvangt bij de start van het schooljaar hiertoe een dyslexiepasje dat hem het recht geeft op de faciliteiten voor dyslectische leerlingen op het JRL.
Daarnaast wordt de zorgcoördinator voor praktische zaken m.b.t. de dyslectische leerlingen ondersteund door een assistent, mevrouw F. Beemer, die de praktische gang van zaken voor de dyslectische leerlingen regelt en gemakkelijk bereikbaar is.