Kwaliteitszorg

Het Jacob-Roelandslyceum streeft ernaar een school te zijn van hoge kwaliteit met hoge onderwijsopbrengsten, die haar leerlingen op havo, atheneum of gymnasium voorbereidt op evenwichtig, zelfstandig en volwassen functioneren in het vervolgonderwijs en in de samenleving waarvan de school deel uitmaakt.
Leerlingen en docenten maken zich hiervoor de juiste attitude/competenties eigen. Het Jacob-Roelandslyceum wil vanuit persoonlijke betrokkenheid haar leerlingen in een veilige, inspirerende leeromgeving maximale ontplooiingskansen bieden. Het welzijn en de ontwikkeling van de leerling staan centraal; de leerling wordt actief betrokken bij het onderwijs kan eigen keuzes maken en docenten houden rekening met verschillen tussen leerlingen. Dat het Jacob-Roelandslyceum een veilige school is, betekent dat belangrijke waarden als zorg, tolerantie en respect zichtbaar zijn in de manier waarop leerlingen en personeel met elkaar omgaan en in de manier waarop de leerlingenzorg is georganiseerd.
Eerlijkheid, rechtvaardigheid, toegankelijkheid, oprechte belangstelling bepalen daarnaast het leefklimaat op school. In het kader van maximale persoonlijke ontplooiing richt het Jacob-Roelandslyceum zich niet alleen op de specifieke onderwijsdoelstellingen, maar ook op doelen op het gebied van de sportieve, culturele, sociaal-emotionele en levensbeschouwelijke vorming, waarbij de leerling tevens respect voor de leefomgeving wordt bijgebracht.