Kernwaarden

Veiligheid

Het JRL wil een veilige school zijn waar leerlingen zich persoonlijk veilig en geborgen voelen en waar leerlingen van verschillende herkomst op respectvolle wijze met elkaar omgaan.

Leerlingen worden geaccepteerd zoals ze zijn: blank, donker, christen, moslim of anderszins. Respect voor elkaars huidskleur, cultuur en religie, en ook in de zin van de ander volledig erkennen. Dit betekent dat eerlijkheid, rechtvaardigheid en transparantie belangrijke kenmerken zijn en dat we verantwoordelijkheid nemen, medemenselijkheid tonen en in vertrouwen met elkaar omgaan. Concreet betekent dit dat we zorgvuldig omgaan met wat anderen ons vertellen en we niet praten over elkaar, maar met elkaar. We houden ons aan afspraken, zijn eerlijk en kunnen ons gedrag verantwoorden. Kortom door respect voor de leefomgeving en voor elkaar willen we een veilig klimaat creëren, waarin leerlingen en medewerkers zichzelf kunnen zijn en kunnen ontplooien. 

Betrokkenheid

Betrokkenheid staat tegenover vrijblijvendheid en kent een aantal dimensies. Op de eerste plaats hechten we veel waarde aan de oprechte individuele belangstelling (aandacht) voor intermenselijke processen, welke van belang is voor samenwerking en ontplooiing van jezelf en anderen in een leergemeenschap. Aandacht is een bijzondere wijze van concentratie. Zij vooronderstelt een actieve betrokkenheid, een vooruitziende blik, oplettendheid voor wat er gebeurt en zou kunnen gebeuren. Op de tweede plaats is er de betrokkenheid in de zin van taakgerichtheid, die medewerkers laten zien voor organisatorische en specifiek taakgerichte processen welke van belang zijn voor de ontwikkeling van de organisatie. Tenslotte wordt van medewerkers verwacht dat ze intensief zoeken naar de dialoog als er in de onderlinge verhoudingen tussen leerlingen en/of medewerkers iets hapert. Op het JRL staat persoonlijk contact voorop. Er wordt alles aan gedaan om de lijnen kort te houden. Begrip, tolerantie, toegankelijkheid, veiligheid en vooral zorg voor elkaar blijven de sleutelwoorden in ons schoolprofiel. 

Verantwoordelijkheid

Leerlingen opleiden om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij en/of vervolgonderwijs is onze belangrijkste taak en vraagt om een school die leerlingen hierop voorbereidt. In een complexe samenleving die voortdurend verandert zijn aanpassingsvermogen, ontwikkelingsbereidheid, doorzettingsvermogen, daadkracht en zelfstandigheid, eigenschappen die van wezenlijk belang zijn. Dit zijn ook eigenschappen die we binnen het huidige JRL hoogachten en kenmerkend waren voor Jacob Roelands en de stichters van de school. Daar waar het gaat om aanpassing aan de omstandigheden is dit ook kenmerkend voor de orde van de Assumptionisten (het maximale eruit halen wat gezien de omstandigheden mogelijk is). Deze eigenschappen zijn zo met de school vergroeid, dat deze leiden tot gedrag dat we dagelijks kunnen waarnemen binnen de school en waar we elkaar op aanspreken indien het er even bij inschiet. Als onderliggende waarde hanteren we binnen het JRL, verantwoordelijkheid. We nemen de verantwoordelijkheid voor de rol die we hebben en geven verantwoordelijkheid daar waar mogelijk.