Ouderbijdrage

Vooropstellend, is elke bijdrage die gevraagd wordt aan ouders/leerlingen van vrijwillige aard. Het niet voldoen van die bijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. Met het budget dat wij van de overheid krijgen, bekostigen wij het reguliere onderwijs. We willen onze leerlingen echter op veel punten meer bieden dan wettelijk vereist is. Daartoe bieden we allerlei extra activiteiten en faciliteiten die de leeromgeving van onze leerlingen verrijken en zijn/haar talenten meer tot hun recht laten komen. Denk bijvoorbeeld aan: introductieprogramma’s, educatieve excursies naar musea en buitenlesactiviteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur. Daarnaast zijn er meerdaagse reizen. Om dit mogelijk te maken vragen wij ouders om een vrijwillige bijdrage (artikel 24a van de WVO). Leerlingen kunnen zich bij de school inschrijven en aan het reguliere onderwijs en de examens deelnemen, zonder dat ouders verplicht zijn een bijdrage te betalen. Dit geld ook voor de één- en meerdaagse reizen. Tegelijk hebben we uw bijdrage ook hard nodig om deze activiteiten te kunnen blijven organiseren. De algemene bekostiging die het onderwijs ontvangt is daarvoor namelijk niet altijd toereikend. We stellen het dan ook zeer op prijs als u de kosten voor deze activiteit wilt voldoen. Bij een krappe beurs bestaan er diverse instanties welke kunnen faciliteren in een financiële bijdrage dan wel materialen. Op deze manier kan iedereen meedoen aan ons onderwijs en de bijbehorende activiteiten. Hiervoor verwijzen we u naar stichting Leergeld. 
De oudergeleding van de MR wordt vooraf instemming gevraagd met hoogte en bestemmingen van de aan ouders gevraagde bijdragen voor schoolkosten. 
De algemene ouderbijdrage van € 30,-wordt gebruikt voor de organisatie van activiteiten op school (o.a. schoolfeesten en mentoractiviteiten), de aanschaf van een schoolpasje en de CJP Cultuurkaart. 

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de schoolgids, hoofdstuk 7.2 “Ouderbijdrage en schoolkosten”.