Informatie NPO voor ouders

Beste ouder,

Het is bijna meivakantie, tijd om stil te staan bij de ontwikkelingen sinds vorig jaar september en vooruit te blikken naar het nieuwe schooljaar.  We kunnen stellen dat de periode die achter ons ligt -met alle beperkingen vanwege corona - invloed hebben gehad op ons onderwijs en het welbevinden van leerlingen en personeelsleden. 

Hoe gaat het nu met leerlingen?

Wat de impact is voor leerlingen hebben we onderzocht. We hebben een beeld van de vertragingen en knelpunten op dit moment en wat dat betekent voor het verloop van de schoolcarrière. Het gaat daarbij om vakkennis en vaardigheden, zoals plannen en organiseren. Maar het gaat ook om sociaal emotioneel welbevinden en of ze voldoende ruimte en veiligheid ervaren om zich te kunnen ontwikkelen. 

Wat hebben we gedaan?

We hebben acties ingezet om eventuele achterstanden weg te werken en om problemen aan te pakken. Daarvoor zetten we subsidiegeld NPO in dat we van de overheid ontvangen (NPO: Nationaal Programma Onderwijs).  

Uw mening telt

In deze nieuwsbrief delen we enkele acties en opbrengsten en tegelijkertijd vragen we uw medewerking om deze acties met ons te evalueren. In de periode april-mei ontvangt u twee digitale vragenlijsten, met het verzoek om deze in te vullen. Zo krijgen wij inzicht in het effect van bepaalde acties en kunnen we gericht nieuwe acties organiseren voor het nieuwe schooljaar 2022-2023. 

Waarop hebben we ingezet en wat blijven we doen?

 

JRL Gevoel: sociaal welbevinden leerlingen

 • We hebben een aantal culturele, sportieve en leuke excursies georganiseerd vanuit het thema School is leuk en blijf gezond! Denk aan: uitgebreide introductie activiteiten voor alle leerjaren, extra sport- en spelprogramma’s binnen en buiten school, extra budget voor klassenfeesten en start van het project ‘meer muziek in de school’. 
 • We vergroten en versterken het ondersteuningsteam voor begeleiding van leerlingen met extra ondersteunings-behoeften en extra inzet van leerlingcoaches voor alle leerlingen.
 • We zetten extra trainingen in en ontwikkelen programma’s voor het versterken van het sociaal welbevinden van leerlingen. 
 1. Inzet van faalangst-en weerbaarheidstrainingen in een 1 op 1 vorm; 
 2. extra inzet van dramalessen voor groepsbinding en groepsprocessen in de klassen;
 3. ontwikkeling van een lesprogramma seksualiteit door de vaksectie biologie voor het faciliteren van het gesprek met leerlingen over wensen en grenzen en een positieve seksualiteitsbeleving.

 

Begeleiden van eigenaarschap van de leerling

 • Om extra aandacht en begeleiding te geven aan iedere leerling zijn er extra uren voor de mentoren ingezet voor zowel individuele als groepsbegeleiding. Bovendien zijn er mentorlessen in de bovenbouw havo/vwo opgenomen in het rooster.
 • We ontwikkelen een methodische aanpak voor loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). Dit gebeurt in samenwerking door vaksecties, mentoraat en decanaat. Onder LOB verstaan we het geheel van begeleiding en activiteiten waarmee docenten en medewerkers van het JRL de leerlingen tijdens hun havo/vwo ondersteunen bij het maken van loopbaankeuzes. Deze aanpak wordt dit schooljaar al ingevoerd.
 • We ontwikkelen een aanpak voor efficiënte leerlingbesprekingen en doorstroomvergaderingen waardoor mentoren beter weten hoe het gaat met hun leerlingen en waardoor leerlingen en ouders meer feedback en concrete tips krijgen. 

 

Bijspijkeren kennis en vaardigheden

 • We hebben korte termijn acties ingezet voor extra ondersteuning voor programma- en leerachterstanden van leerlingen. Enkele vakken hebben extra contacttijd in lessentabel gekregen en we hebben extra huiswerkbegeleiding door HSB ingezet. Vorig jaar en dit jaar bieden we een examentraining van LYCEO aan voor alle eindexamenleerlingen. 
 • Daarnaast zijn de docenten van de vaksecties bezig met het ontwikkelen van extra ondersteunende leermiddelen om het leren van de leerlingen voor nu en in de toekomst te versterken, zowel fysiek op de locatie als in de online leeromgeving. Daarbij gaat het onder andere om instructiefilmpjes, topweek leermaterialen, ondersteunende PowerPoint, extra (online)oefenmateriaal, nieuwe toetsen en herinrichting Plus-project met meer uitdaging en complexiteit in onderzoeksopdrachten.


Inrichting school en digitale leeromgeving

 

 

 • We werken aan een moderne en passende leeromgeving binnen en buiten de school. Diverse studieruimtes zijn of worden heringericht voor het stimuleren van een actieve studiehouding. Denk aan: time-outplek (prikkelarme ruimte), B201 als huiskamer, de balie, het leerlingenloket, de mediatheek, de Bracbantzaal, de aula, (zichtbare) werkplekken voor werknemers en buiten (het schoolplein). Daardoor komen er meer flexibele plekken voor leerlingen om rustig en zelfstandig te kunnen werken of juist in groepjes samen te werken. Zo willen we beter inspelen op verschillen tussen leerlingen in het kader van passend onderwijs. Aan de uitstraling van de ruimtes binnen en buiten de school is ook gedacht. Een frisse kleur en nieuw meubilair zorgt nu al voor goede bezetting van de ruimtes die heringericht zijn. De leerlingenraad is tevreden en denkt mee over de plannen van de herinrichting van de mediatheek.  
 • We zijn aan het verkennen welke didactische werkvormen en methodes we kunnen inzetten voor verbetering van de verbinding tussen online en fysiek onderwijs, bijvoorbeeld door toepassing van de didactische aanpak ‘flipping the classroom’. We blijven investeren in materialen en systemen om online onderwijs en thuiswerken goed te ondersteunen. Dit doen we om goed voorbereid te zijn op (nieuwe) crisissituaties in de nabije toekomst. 

 

Professionalisering medewerkers

 • We maken gebruik van het E-learning platform E-Wise. Zo kan iedere medewerker gebruik maken van een online scholingsaanbod voor extra kennis en vaardigheden. Denk daarbij aan coachend mentoraat, grip krijgen op gedrag, vaardigheden voor het leren-leren of cyberpesten. Tijdens studiemiddagen werken docenten en ondersteuners in teams aan plannen voor onderwijsontwikkeling en is er ruimte voor professionalisering, tijd-en plaatsonafhankelijk. 
 

Samen werken aan toetskwaliteit

De laatste jaren is er door het JRL ingezet op het verminderen van het aantal toetsen om overvolle toetsprogramma’s te voorkomen. We voeren met elkaar het gesprek over de vraag wat een toets nu precies zegt over het niveau van een leerling. In hoeverre draagt de toets daadwerkelijk bij aan het leren? Toetsen zouden een duidelijke meerwaarde moeten hebben (betekenisvol moeten zijn) en een onderdeel van het leerproces moeten zijn. Evaluaties onder leerlingen en ouders wijzen uit dat leerlingen ontevreden zijn en dat de toets te weinig bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerling. Ook is er ontevredenheid over de communicatie en organisatie van toetsing. De komende tijd gaan we aan de slag om onze visie op toetsing te herformuleren. Vervolgens gaan we schoolbreed werken aan de kwaliteit en organisatie van toetsing, aansluitend op de visie op leren. We willen leerlingen beschermen tegen te hoge toetsdruk, tegemoet komen aan de wensen van de teams en duidelijke kaders stellen voor de kwaliteit van toetsen.

 

Krachtig in ontwikkeling 

In periode 4 (april t/m juni) evalueren we onze acties en blikken we vooruit op wat er nog meer nodig is in het schooljaar 2022-2023. We besteden de subsidiegelden dus niet in één keer, maar verdelen het bedrag over meerdere schooljaren. We vertrouwen erop dat leerlingen met deze acties het goede gevoel hervinden, zich fijn voelen in de groep en de regie hebben over hun ontwikkeling, zodat ze met plezier blijven leren.